•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • ایجاد ساختار اجرایی مناسب جهت توسعه پایدار محدوده تاریخی توس

    ایجاد ساختار اجرایی مناسب جهت توسعه پایدار محدوده تاریخی توس

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۷/۲۴
    شماره صدور :5/96/12291/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است به منظور سرعت بخشیدن به فرایند باز زنده سازی ناحیه منفصل توس، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تدوین ساختار اجرایی مناسب برای ناحیه مزبور با رعایت تبصره های زیر اقدام نماید:

    تبصره1- شهرداری می‌بایست به منظور تهیه طرح توجیهی برای مدیریت ناحیه منفصل توس و هماهنگی با سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به تشکیل ستادی به همین منظور اقدام نماید.
    تبصره 2- نمایندگان کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و کمیسیون ویژه عمران و توسعه توس به عنوان ناظر در ستاد، نظارت بر اجرای فرایندهای مزبور را بر عهده خواهند داشت.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد