•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تقسیط بدهی شهروندان به شهرداری بابت صدور پروانه‌های مسکونی و تجاری

    تقسیط بدهی شهروندان به شهرداری بابت صدور پروانه‌های مسکونی و تجاری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۶/۲۱
    شماره صدور :5/96/10124/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است با توجه به رکود حاکم بر ساخت و ساز و به جهت کمک به سازندگان و انبوه‌سازان صنعت ساختمان، لایحه پیشنهادی خود را در خصوص تبیین راه‌کارها و فرایند مالی مناسب برای تقسیط حقوق شهرداری و ترجیحاً به صورت تعامل با بانک‌ها، ظرف مدت یک ماه تهیه و برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد