•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح مصوبه شماره 2300/94/4/ش مورخ 29/02/94 (ضوابط احداث در پارکینگ برای حفظ فضای سبز و درختان)

    اصلاح مصوبه شماره 2300/94/4/ش مورخ 29/02/94 (ضوابط احداث در پارکینگ برای حفظ فضای سبز و درختان)

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۵/۲۹
    شماره صدور :4/96/8809/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم
    ماده‌واحده: بند 5 مصوبه شماره 2300/94/4ش مورخ 29/02/94 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به شرح زیر اصلاح شد: بند 5 (اصلاحی)- پروانه‌های ساختمانی و گواهی صادره قبل از ابلاغ این مصوبه تا پایان سال 1396 مشمول مصوبه فوق نبوده و باید مطابق مفاد پروانه، گواهی و نقشه‌های تأیید شده نسبت به جانمایی درب پارکینگ اقدام کنند.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد