•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • بازنگری در نحوه محاسبه عوارض پذیره

    بازنگری در نحوه محاسبه عوارض پذیره

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۵/۱۱/۲۰
    شماره صدور :4/95/20816/ش
    سال تصویب :۱۳۹۵/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم
             ماده واحده:مواد 17 و 18 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 6014/91/3/ش مورخ 22/12/1391) به شرح زیر بازنگری شد:
    1- زیربنای مشمول تراکم عوارض پذیره تجاری که طبق طرح‌های تفصیلی دارای ابلاغ اجرای قبل از تاریخ 22/8/ 1385 با کاربری تجاری باشند، به شرح ذیل تعیین می‌شود:
     
    ضریب طبقه ×  p× {4 × (10+ تعداد واحد)}= عوارض پذیره تجاری برای یک متر مربع
     
    تبصره1-در صورت ابلاغ اجرای طرح‌های مصوب توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده پنج از تاریخ مذکور و بعد از آن، تا حد تراکم مندرج در طرح قبلی( پایه)، مشمول این بند می‌باشد و عوارض زیربنای ساختمانی از تراکم پایه تا تراکم مجاز و ملاک عمل، (طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده پنج که ابلاغ اجرای آن‌ها از تاریخ 22/08/1385 و به بعد بوده یا بر اساس طرح‌های مصوب موضوعی، قوانین موضوعه، مجوزهای موردی مندرج در طرح‌های توسعه شهری و نیز طرح‌های توسعه شهری در دست تهیه توسط مشاور ذیصلاح) برابر تبصره 2 بند 1 مصوبه شماره 20382/95/4/ش مورخ 14/11/95 خواهد بود.
    تبصره2-در مواردی‌ که زیربنای مشمول عوارض پذیره بیش از 350% تراکم باشد، عوارض پذیره تجاری به میزان 20% نسبت به فرمول فوق افزایش می‌یابد.
    تبصره3-ضریب طبقات برای طبقه همکف 100%، طبقه مثبت یک 50%، طبقه مثبت دو و بالاتر 35%، طبقه منهای یک 60% و طبقه منهای 2 و پایین‌تر 40% می‌باشد.
    تبصره4- زیربناها و فضاهای ساختمانی که در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی از تراکم، معاف هستند مشمول پرداخت عوارض پذیره تجاری نمی‌شوند.
     تبصره5- عوارض پذیره بهره‌برداری انباری تجاری مطابق ضابطه طرح تفصیلی در طبقات همکف و بالاتر، معادل 100% عوارض پذیره تجاری همان طبقه می‌باشد و عوارض پذیره انباری تجاری در طبقات منفی بر مبنای 50% عوارض پذیره تجاری آن طبقه و عوارض پذیره نیم‌طبقه تجاری در هر طبقه، معادل 50% عوارض پذیره تجاری همان طبقه و عوارض پذیره نیم‌طبقه انباری تجاری معادل 50% عوارض پذیره انباری همان طبقه می‌باشد.
    تبصره6- حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض فوق هر سال نسبت به عوارض و بهای خدمات سال قبل به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
    2-‌عوارض پذیره اقامتی، اداری، نظامی، انتظامی، بهداشتی و درمانی، صنعتی، آموزشی، خدماتی، فرهنگی، ‌مذهبی، اجتماعی و ... که طبق تراکم طرح‌های مصوب توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده پنج، با ابلاغ اجرای قبل از مورخ 22/8/1385 می باشد، برای متقاضیان بر حسب شرایط و تقاضای آن‌ها به شرح جدول زیر به ازای هر مترمربع دریافت می‌شود:‌
     
     
                                    
     
     
    ردیف
    نوع
    عوارض پذیره تراکمی
    1
    اقامتی
    P 20
    2
    صنعتی،گردشگری، انبارداری، تجهیزات شهری سطح 1
    زیربنای مسقف = p20
    فضای باز ملک =p 10
    3
    اداری دولتی ، نظامی ، انتظامی و غیره (که با بودجه دولتی اداره می‌شوند)
    P 25
    4
    بهداشتی و درمانی
    P 15
    5
    نانوایی‌های صنعتی و فانتزی‌پز، پلیس + 10، ‌دفاتر پیشخوان (که بدون بودجه دولتی اداره می‌شوند)
    P 10
    6
    آموزشی ، خدماتی، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری سطح 2
    P 3
    7
    مذهبی، عام‌المنفعه از جمله مؤسسات خیریه و مراکز نگهداری ایتام،خانه بهداشت، نانوایی های سنتی
    P1
    8
    پارکینگ عمومی
    0
    تبصره1- بدیهی است در صورت ابلاغ اجرای طرح‌های مصوب توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده پنج بعد از تاریخ مذکور تا حد تراکم مندرج در طرح قبلی مشمول این بند و عوارض زیربنای ساختمانی تا تراکم مجاز و ملاک عمل (طبق طرح‌های توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده پنج، که ابلاغ اجرای آن‌ها از تاریخ 22/8/1385 به بعد بوده، یا بر اساس طرح‌های مصوب موضوعی، قوانین موضوعه، مجوزهای موردی مندرج در طرح‌های توسعه شهری و نیز طرح‌های توسعه شهری در دست تهیه توسط مشاور ذیصلاح) می‌باشد برابر تبصره 2 بند 1 مصوبه شماره 20382/95/4/ش مورخ 14/11/95 خواهد بود.
    تبصره2- عوارض پذیره فوق در ردیف‌های 1، 2 ، 3 و 4 صرفاً برای املاک با کاربری مرتبط بامفاد بند 2 در هر ردیف قابل محاسبه خواهد بود. برای ردیف‌های 5، 6 و 7 و 8 عوارض پذیره مذکور متناسب با نوع بهره‌برداری از ملک محاسبه شده و به نوع کاربری طرح تفصیلی ملک، ارتباطی ندارد و تراکم قابل اعطا با هر نوع بهره‌برداری، موضوع این ردیف‌ها، تاحد تراکم طرح تفصیلی پلاک خواهد بود.
    تبصره3- عوارض پذیره انباری برای بهره‌برداری‌های جدول فوق معادل 30% عوارض پذیره همانبهره‌برداری می‌باشد.
    تبصره4- حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض فوق هر سال نسبت به عوارض و بهای خدمات سال قبل به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
        
     
     
     
     
     
                                             
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد