•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • افزایش سرمایه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه

    افزایش سرمایه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۴/۲۰
    شماره صدور :4/96/5935/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سطح بهره‌وری، تقویت توان و ظرفیت مالی و سرمایه‌ای سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه، سرمایه این سازمان را مستند به بند 14 ماده 14 اساسنامه، مصوبه مورخ 16/10/1395 شورای سازمان و گزارش توجیهی حسابرس، از مبلغ 000/000/100 (یکصد میلیون) ریال به مبلغ 000/000/000/20 (بیست میلیارد) ریال افزایش دهد.
    تبصره- افزایش سرمایه یاد شده توسط شهرداری مشهد، با رعایت تشریفات اداری و از محل بودجه شهرداری صورت خواهد پذیرفت.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد