•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • کمک به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد در زمینه هزینه صدور پروانه ساختمانی اقامتگاه رفاهی

    کمک به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد در زمینه هزینه صدور پروانه ساختمانی اقامتگاه رفاهی

    شماره جلسه :182
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۴/۲۷
    شماره صدور :4/96/6517/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور کمک به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد در ارائه خدمات درمانی و رفاهی به بیماران و همراهان آنها، نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقامتگاه رفاهی انجمن یاد شده واقع در بولوار فلاحی، فلاحی 14/4 با کد نوسازی 1/2/114/1/10 به صورت رایگان اقدام نماید.
    تبصره- اجرایی شدن این مصوبه منوط به وقف عام شدن اعیان ملک مزبور برای امور خیریه می‌باشد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد