•  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 71
    کد: 151415
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
    رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد مطرح کرد؛

    شورایی برای پایتخت گفت‌وگو

    رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
    شورایی برای پایتخت گفت‌وگو

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، احسان اصولی در یادداشتی که در ویژه نامه روز شوراها در روزنامه شهرارا به چاپ رسید نوشت؛

    اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه سال 97، بیستمین سالگرد تاسیس ﻧﻬﺎد ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﯾﺎدآور ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺴﭙﺎرد.

    اﺟﺮای ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ دوره، ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻬﺪه دار ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

    ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، رأی و ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی اﺻﻼﺣﺎت، دوﺑﺎره زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻣﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

    اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺎح ﯾﺎ ﮔﺮوه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.

    ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻣﯿﺪ ﺧﺎﺻﻪ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ.

    داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻧﺸﺎط، اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﺑﺎﻧﻮان و ﺟﻮاﻧﺎن، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ورزﺷﮑﺎران، ﺷﻬﺮوﻧﺪﻣﺤﻮری در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ اداره ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

    ﮔﺰاﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ در ﮔﺮو ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎﺳﺖ.

    ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻓﻖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ. از ﻫﻤﯿﻦ روی و ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮﻣﺎن، ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﺷﻮد.

    آن ﻧﯿﺰ راﻫﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻘﺪ، ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن. ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را وام دار اﻣﺎم رﺋﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ «اﻣﺎم ﮔﻔﺖ وﮔﻮ» ﺷﻬﺮه اﺳﺖ؟ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ(ع) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺎ و ﻣﻠﺠﺄ و ﭘﻨﺎه ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ از رواداری، ﺑﺮدﺑﺎری، آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ، ﺧﺮدورزی و آزادﮔﯽ اﺳﺖ.

    ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد از ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺷﻬﺮ اﻣﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ اﻣﺮوز و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ: ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم. 

    تعداد بازدید: 71
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد:

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد