مقام معظم رهبری : شوراها مظهر مشارکت مردمی و برای ایجاد تسهیل در زندگی مردم پدید آمده‌اند
     
   • عضو شورای اسلامی شهر مشهد:
    برای یک جامعه هیچ عنصری مهم‌تر از معلمانش نیست
    عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برای یک جامعه هیچ عنصری مهم‌تر از معلمانش نیست.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۷۰۹:۴۵:۳۰
    رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد:
    رسیدگی به «آسیب های اجتماعی» یکی از برنامه‌ها و اولویت های 4 ساله شورای پنجم
    رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد گفت: موضوعات اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دستورکار و اولویت برنامه های 4 ساله شورای پنجم شهر مشهد است.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۷۰۹:۱۷:۴۷
    رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای شهر مشهد خبر داد؛
    100 میلیارد اعتبار برای آبادانی بافت های ناکارآمد
    رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد مقدس عنوان کرد: ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر «اﻣﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ» در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1397 ﺑﯿﺶ از 100 ...
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۷۰۸:۴۸:۱۴
    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد عنوان کرد؛
    شفافیت، تنها راه جلب اعتماد عمومی
    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: درواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و اﺣﯿﺎء و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ...
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۷۰۸:۴۰:۴۱
    رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد مطرح کرد؛
    ذبح انسان‌محوری پای منافع خودرو محوری
    رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در یادداشتی نوشت: ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ، اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻃﺒﯿﻌﺖ دور ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ...
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۷۰۸:۲۸:۳۴
    رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در مرکز 137 تاکید کرد؛
    نقش مثبت مرکز 137 در افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مدیریت شهری / لزوم پیگیری و پاسخگویی جدی مدیران شهری به مطالبات مردمی
    رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهدمقدس بر نقش مثبت مرکز 137 در افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مدیریت شهری و همچنین بالارفتن رضایتمندی مردم از ...
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۶۱۹:۰۵:۲۱
    نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح کرد؛
    مدیریت هزینه ها در مدیریت شهری
    نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: قانون ﺑﻪ ﻣﯿﺰان وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ...
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۵۱۳:۳۴:۳۳
    عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد عنوان کرد؛
    دسترسی آسان شهروندان به سلامت
    عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد گفت: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ را ...
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۵۱۲:۴۵:۰۹
    عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد مطرح کرد؛
    خدمتی از جنس اعتقاد
    خزانه دار و عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در یادداشتی نوشت؛ ﺷﻮراﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐ‌‌‌‌‌‌ﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﻣﺮدم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ...
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۵۱۲:۰۴:۳۶
    پیرو درخواست و مطالبه شهروندان مشهدی؛
    جمعه بازار میامی به مکان جدید انتقال یافت
    رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای شهر مشهد گفت: پیرو درخواست و مطالبه شهروندان مشهدی، جمعه بازار میامی به مکان جدید خود واقع در جاده شترک انتقال یافت.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۵۱۰:۵۷:۴۸
    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در همایش تفریحی ورزشی خانوادگی کارکنان شهرداری:
    در کنار هم بر امید و نشاط شهر می‌افزائیم
    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اظهار امیدواری کرد تا با مشارکت خانواده کارکنان شهرداری، هر روز بر امید، نشاط و شادی شهر افزوده شود.
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۵۰۹:۵۲:۴۴
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد