• سه شنبه،29 بهمن 1398
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • مجوز انعقاد قرارداد مشارکتی اجرای پروژه توحید (AT19)

   مجوز انعقاد قرارداد مشارکتی اجرای پروژه توحید (AT19)

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۷/۳۰
   شماره صدور :5/98/14323/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به اجرای پروژه مشارکتی توحید (19AT) واقع در میدان شهدا- ابتدای خیابان توحید با مشارکت شرکت بتن ساز تربت با مدیر عاملی آقای علی اکبر حسینعلی‌زاده، در زمین متعلق به شهرداری مشهد به مساحت 7902 متر‌مربع با مساحت کل زیربنای  120584/52مترمربع با مبلغ کل سرمایه‌گذاری معادل 6،346،657،000،000 (شش هزار و سیصد و چهل و شش میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون) ریال با رعایت بندهای زیر اقدام نماید.   
   1- سهم الشرکه شهرداری در پروژه مشارکتی مذکور معادل 30/66 درصد از ارزش کل پروژه و سهم الشرکه سرمایه‌گذار معادل 69/34 درصد از ارزش کل پروژه تعیین می‌شود و تقسیم منافع (عرصه و اعیان) پروژه نیز می‌بایست بر همین مبنا صورت پذیرد.
   2- بهای عوارض و حقوقات شهرداری به عنوان مبلغ نهایی عوارض پروانه ساختمانی پروژه توحید، با عنایت به فرسوده بودن بافت مرکزی شهر، لزوم افزایش و تامین سرانه پارکینگ عمومی در بافت مذکور و نیز ترغیب و ایجاد مشوق سرمایه گذاری، حقوق شهرداری با لحاظ جهات تخفیفی، معادل 1.122.700.457.295 (یک هزار و یکصد و بیست و دو میلیارد و هفتصد میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار و دویست و نود و پنج) ریال می‌باشد که به عنوان آورده شهرداری در قرارداد، منظور می‌شود.
   3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، سطوح مربوط به پارکینگ عمومی (طبق بند 14 صورتجلسه مورخ 1394/03/10 کمیسیون ماده پنج استان و کمیته فنی مورخ 1394/12/18 ) علاوه بر پارکینگ اختصاصی مورد نیاز کاربری های پیشنهادی را بر اساس ضوابط این پروژه و کسری آن را در سایر پروژه‌های طرح میدان شهدا، تأمین نماید.
   4- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، قرارداد مزبور را به تایید کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر برساند.