• سه شنبه،29 بهمن 1398
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • مجوز انعقاد قرارداد مشارکتی پروژه ابرار4

   مجوز انعقاد قرارداد مشارکتی پروژه ابرار4

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۷/۳۰
   شماره صدور :5/98/14322/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستند به بند 21 ماده 55 قانون شهرداری، پروژه مشارکتی ابرار4 واقع در بلوار پنج تن، پنج تن 48، شهید قربانی 3 را با مشارکت مجمع خیرین مسکن ساز خراسان در زمین‌های متعلق به شهرداری به مساحت عرصه 3013 مترمربع و با مساحت کل زیربنای 9378 مترمربع و مبلغ کل سرمایه‌گذاری معادل 274،860،000،000 (دویست و هفتاد و چهار میلیارد و هشتصد و شصت میلیون) ریال بر اساس مستندات و قرارداد پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره‌های زیر اجرا نماید.
   تبصره1-سهم‌الشرکه شهرداری در این پروژه مشارکتی معادل 13/31 درصد از ارزش کل پروژه و سهم‌الشرکه سرمایه‌گذار معادل 86/69 درصد از ارزش کل پروژه تعیین و تقسیم منافع (عرصه و اعیان) پروژه مذکور نیز می‌بایست بر همین مبنا صورت پذیرد.
   تبصره2- در متن قرارداد می‌بایست، آماده سازی پیاده‌روهای اطراف پروژه، محوطه سازی و ایجاد فضای سبز ( قسمت مربوط به هزینه‌های ساخت ) در تعهد سرمایه‌گذار لحاظ گردد.