• سه شنبه،29 بهمن 1398
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تشویق به خود اظهاری استفاده‌کنندگان از پارک‌های حاشیه‌ای معابر

   تشویق به خود اظهاری استفاده‌کنندگان از پارک‌های حاشیه‌ای معابر

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۶/۲۶
   شماره صدور :5/98/11680/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در صورت خوداظهاری استفاده‌کنندگان از پارک‌های مجاز حاشیه‌ای دارای حق توقف، در سامانه نرم‌افزاری شهر من، به عنوان تشویق، نسبت به اعمال 10 ساعت امکان پارک رایگان (مازاد بر نیم‌ساعت اول) در هر ماه و 30 درصد تخفیف در حق توقف وسایل نقلیه برای این فضاهای پارک، با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.
   تبصره1- باتوجه به حضور و فعالیت پارکبان به عنوان ناظر در حاشیه معابر، در صورت مشاهده عدم خوداظهاری از سوی استفاده‌کنندگان از پارک‌های حاشیه‌ای، حق توقف براساس تعرفه ملاک عمل(بدون تخفیف) محاسبه و دریافت خواهد شد.
   تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، ضمن اطلاع‌رسانی کامل مفاد این مصوبه، گزارش اقدامات و میزان استقبال مردمی از آن را، ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
   تبصره3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به هوشمندسازی پارکینگ‌های غیر حاشیه‌ای تحت مدیریت خود و لحاظ تمهیدات لازم در سامانه نرم‌افزاری شهر من اقدام نماید.
   تبصره4- مشوق های مندرج در این مصوبه برای پارک‌های حاشیه ای، برای پلاک هایی منظور می‌شود که فاقد بدهی باشند.